Samband mellan fysisk form och smärta under graviditeten.

God fysisk form medför minskad lumbal smärta och ischiassmärta under graviditeten. Under den 16:e graviditetsveckan var kroppslig smärta, lumbal smärta och funktionsnedsättning till följd av smärta, mindre hos de deltagare som skattade bättre fysisk form enligt en spansk undersökning.Högre gånghastighet var kopplad till minskad kroppslig smärta och ischiassmärta. Vid 34:e graviditetsveckan gjordes uppföljning och samma resultat uppvisades.
Man vill med framtida studier undersöka om förbättrad fysisk form före och under graviditet skulle kunna medföra minskad smärta.

Gå pigg hem från jobbet.

Enligt ny svensk forskning följt av Lina Ejlertsson, folkhälsovetare och doktorand vid Lunds universitet är det möjligt att återhämta sig under arbetsdagen.
Arbetsrelaterad stress och ohälsa är ett ökandeproblem bland vårdanställda och leder många gånger till sjukskrivning, ofrivillig nedgång i arbetstid eller förtidspension.
Lina Ejlertsson har gjort en intervjustudie om vad anställda inom primärvården menade med återhämtning och även vad som var viktigt för att möjliggöra återhämtning på arbetet. Det var framförallt tre faktorer som återkom.
Den första var variation i arbetet; att man kunde göra olika uppgifter under dagen och i olika tempon.
Den andra var gemenskap,relation till arbetskamraterna, att visa uppskattning och att kunna prata om andra saker än arbetet.
Den tredje var hanterbarhet, en känsla av att man har kontroll över sitt arbeteoch att man hinner göra klart innan man ska börja med nästa arbetsuppgift.
Lina Ejlertsson skapade inspirationgrupper med tre till sex medarbetare från olika professioner på vårdcentraler. Gruppen hade ansvar för att införa aktiviteter, bolla ideer och träffas en gång i månaden. Inspirationstavlor sattes upp med positiva citat, andningsövningar, journalgrodor med mera.

För mer information:
lina.ejlertsson@med.lu.se

Gå pigg hem från jobbet.

Enligt ny svensk forskning följt av Lina Ejlertsson, folkhälsovetare och doktorand vid Lunds universitet är det möjligt att återhämta sig under arbetsdagen.
Arbetsrelaterad stress och ohälsa är ett ökandeproblem bland vårdanställda och leder många gånger till sjukskrivning, ofrivillig nedgång i arbetstid eller förtidspension.
Lina Ejlertsson har gjort en intervjustudie om vad anställda inom primärvården menade med återhämtning och även vad som var viktigt för att möjliggöra återhämtning på arbetet. Det var framförallt tre faktorer som återkom.
Den första var variation i arbetet; att man kunde göra olika uppgifter under dagen och i olika tempon.
Den andra var gemenskap,relation till arbetskamraterna, att visa uppskattning och att kunna prata om andra saker än arbetet.
Den tredje var hanterbarhet, en känsla av att man har kontroll över sitt arbeteoch att man hinner göra klart innan man ska börja med nästa arbetsuppgift.
Lina Ejlertsson skapade inspirationgrupper med tre till sex medarbetare från olika professioner på vårdcentraler. Gruppen hade ansvar för att införa aktiviteter, bolla ideer och träffas en gång i månaden. Inspirationstavlor sattes upp med positiva citat, andningsövningar, journalgrodor med mera.

För mer information:
lina.ejlertsson@med.lu.se

Samband mellan fysisk form och smärta under graviditeten.

God fysisk form medför minskad lumbal smärta och ischiassmärta under graviditeten. Under den 16:e graviditetsveckan var kroppslig smärta, lumbal smärta och funktionsnedsättning till följd av smärta, mindre hos de deltagare som skattade bättre fysisk form enligt en spansk undersökning.Högre gånghastighet var kopplad till minskad kroppslig smärta och ischiassmärta. Vid 34:e graviditetsveckan gjordes uppföljning och samma resultat uppvisades.
Man vill med framtida studier undersöka om förbättrad fysisk form före och under graviditet skulle kunna medföra minskad smärta.

Det senaste om knä-och höftartros.

Förekomsten av artros ökar och det kan framförallt förklaras av ett högre BMI, vi väger för mycket, och en allt äldrebefolkning.Samsjuklighet med exempelvis diabetes, kardiovaskulär sjukdom och kronisk smärta är vanligt vid artros och något som man behöver ta hänsyntill vid behandling.
Skräddarsydda träningsupplägg är säkra och effektiva för dessa patienter. Som tidigare rekommenderas fortfarande information som artrosskola, träning och optimal kroppsvikt som grundbehandling vid knä- och höftartros.

Tumbasartros

Tumbasartros är en vanlig åkomma bland både män och kvinnor och framför allt i stigande ålder. Det man har kunnat konstatera vid behandling av detta är att den konservativa behandlingen med smärtlindrande läkemedel, handträning, handortos och kortisoninjektion är ett bra förstagångsval. Ger detta inte tillräcklig effekt kan det vara aktuellt med en operation.

Osteoporos och mjölksyrebakterie.

Äldre kvinnor(75-80 år) med låg behtäthet fick, under ett års tid, antingen tabletter med den frystorkade bakterien Lactobacillicus. Resultatet visar en minskning i benförlust hos kvinnorna som fick den frystorkade bakterien.

Kommer mjölksyrebakterier bli en ny behandling för att förebygga benförkust och osteoporos?

Källa: Nilsson AG, Sundh D, Bäckhed F, Lorentzon M. Lactobacillus reuteri reduces bone loss in older women with low bone mineral density.

Tinnitus.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den mest tillämpade psykologiska metoden som används idag. Det finns inget stöd för att vare sig mediciner, kosttillskott eller örtbaserade preparat har någon effekt för att på sikt  minska symptomen vid tinnitus.

Stora systematiska studier där KBT jämförts med andra typer av behandlingar(yoga, biofeedback, avslappning, distraktionsträning, undervisning), visar att deltagarnas skattning av ljudnivån på tinnitusen inte påverkats sedan baslinjen, men att livskvalitet kopplad till besvärsnivå förbättrats mer hos dem som behandlats med KBT.

Källa:Bauer CA. Tinnitus. N Engl J Med. 2018;378(13):1224-1231